Ketua: Anthony Khong

Wakil Ketua: Kevin Surya Widjaja

Sekretaris: Tracey Yani Harjatanaya

Bendahara: Stephanie Lim

Penasehat: Taufiq Asyhari

Leave a Reply